Media a człowiek

Każdy człowiek, na co dzień styka się z szeregiem mediów, poprzez które poznaje świat, wie, co dzieje się w społeczeństwie, może śledzić życie polityczne, oraz ekonomiczne kraju, i nie ma obecnie żadnej możliwości, aby potencjalny człowiek nie był narażony na ową propagandę, która płynie od mediów. W dzisiejszym szeroko rozwiniętym świecie nie ma żadnej możliwości, aby człowiek nie stykał się z mediami i nie miał do nich dostępu, dlatego też niezwykle ważne są przesłania, które za pomocą środków masowego przekazu docierają do nas. Wielu ludzi bardzo nieufnie odnosi się do mediów, twierdząc, że zniekształcają one rzeczywistość. Pogląd ten istotnie można uznać za prawidłowy, jednakże niewiele ludzi faktycznie przepływ informacji tak odbiera. Negatywnym wpływem informacji obarczona jest szczególnie młodzież, która nie posiada jeszcze ukształtowanego światopoglądu oraz jest bardzo podatna na sugestie i zmiany. Ludzie młodzi, którzy dopiero nabierają doświadczenia życiowego, nie są w stanie odróżnić negatywnych skutków, jakie media powodują w ich osobowości.

Media publiczne

Niezwykle ważne w życiu wszystkich społeczeństw, kultur i narodowości odgrywają media publiczne, które, na co dzień nie tylko przedstawiają zaistniałe wydarzenia, ale przede wszystkim wyciągają wnioski i oraz oceniają. Ich rola, jaką jest oddziaływanie na ludzi może być zarówno negatywna jak i pozytywna. W sytuacji, gdy media podejmują trafne decyzje, swe informacje opierają na prawdzie oraz sprawdzonych i konkretnych danych pożytek, jaki niosą ludzkości jest niemal nieograniczony. W takiej sytuacji, to właśnie dzięki nim potencjalny człowiek może usłyszeń o ważnych wydarzeniach, jakie mogą mieć także wpływ na jego życie. Niestety jednak coraz częściej w mediach pojawiają się agresywne, propagandowe przesłanki, które mają niezwykły wpływ na osobowość ludzką. Z tego też względu najbardziej narażone są na taką działalność środków masowego przypadku osoby młode, niedoświadczone, często o nieukształtowanej jeszcze osobowości. Bardzo łatwo media mogą wprowadzić ich w błąd, który może mieć tragiczne konsekwencje.

Medioznawstwo

Nauka o mediach, ich rodzajach, funkcjach a także o celach, jakimi na ogół się zajmują zwana jest medioznawstwem i wcale nie dotyczy jednej odrębnej dziedziny, lecz ludzie, którzy ją studiują uczą się szeregu przedmiotów akademickich, jakimi są: historia, socjologia, reklama, język polski i wiele innych, nie mniej ważnych. Nauka ta skupiona jest także na dziedzinach dotyczących naszego społeczeństwa, zaś głównymi dziedzinami wiedzy są tu: polityka, ekonomia, kultura. Dzieje się tak, dlatego że media na owe dziedziny życia wywierają znaczny wpływ, dlatego też każdy z tych tematów należy traktować indywidualnie i szczegółowo. Nauka jak jest, Medioznawstwo bazuje także na wielu tradycyjnych naukach, jak na przykład wiedzy humanistycznej, komunikacji, antropologii, psychologii, a przede wszystkim na zachowaniu się ludzi w obrębie życia społecznego, które przecież składa się z wielu dyscyplin, grup społecznych i indywidualnych Zachowań, które rzadko się powtarzają. Dzięki temu Medioznawstwo stanowi pełny obraz procesów społecznych, politycznych i kulturalnych.

Funkcje mediów

Obecnie funkcje mediów są ogromne, dlatego też cześć społeczeństwa ich wpływ i działanie zwie czwartą władzą. Pierwszą i jednocześnie najważniejsza funkcją mediów jest komunikowanie się całego społeczeństwa. W tym względzie musza zajść dwa istotne elementy, którymi są koordynacja elementów systemu społecznego, a także transmisja kultury, czyli transmisja dziedzictwa społecznego następnym pokoleniom. Drugą, także istotną funkcją, jaką niosą ze sobą środki masowego przekazu jest funkcja informatywna, zwana też interpretującą, oraz kulturalną. Pod tym względem mass media zapewniają ludziom niezwykle ważny obecnie przepływ sprawdzonych i pewnych informacji, a także dostarczają im rozrywki. Media to także relaks, dzięki któremu możemy odpocząć od problemów dnia codziennego, sprawić, że łatwiej radzimy sobie z codziennymi problemami, o ile szczegółowo wsłuchamy się w audycje i programy, które mają znaczenie dydaktyczne. Ostatnią funkcją jest mobilizacja, która wykorzystywana jest przede wszystkim w sferze politycznej oraz gospodarczej.

Metody badawcze w mediach

Media odgrywają niezwykle ważną rolę w życiu całych społeczeństw, dlatego istotne jest, aby podawały one do wiadomości publicznej realne, prawdziwe wiadomości, oraz wyciągały konkretne wnioski. Z tego też względu bardzo ważne staje się tu prowadzenie wywiadów, które na ogół mają charakter skategoryzowany albo nieskategoryzowany, zaś najczęściej są elementem kontrolnym, potwierdzającym zaistniałe fakty i wydarzenia. Każdy wywiad polega na przeprowadzeniu badań na dwóch grupach. Pierwsza grupa zostaje przykładowo poddana działaniu propagandy, a druga nie. Wywiad następuje tuz po zakończeniu doświadczenia, zaś wnioski wyciąga sam badający, porównując zaistniałe podobieństwa i różnice. Oprócz wywiadu częstymi metodami stosowanymi w mediach są także: postrzeganie świata społecznego, gospodarczego i politycznego, wystawianie ocen oraz plany i oczekiwania, jakie stawia społeczeństwo. Wielu dziennikarzy w swej codziennej pracy posługuje się także metodą panelową, która stosowana jest w badaniach wyborczych.

Badania w mediach

Media są niezwykle ważnym aspektem w życiu każdego kraju i każdej społeczności, dlatego też dane, jakie podawane są przez nie musza opierać się o fakty zgodne z prawdą. Z tego też względu dziennikarze, którzy dane owe zbierają posługują się badaniami, zgodnymi z wymaganiami oraz rozporządzeniami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Niegdyś dane służące do rozkazania informacji przez dziennikarzy pochodziły jedynie ze statystyk, obecnie pojawiły się jednak nowe, bardziej innowacyjne metody, które polegają na pobierania prób, metody badania małej części społeczeństwa. Dzięki tejże możliwości stało się możliwe zbieranie danych na szeroką skale w różnych celach. Przede wszystkim wprowadzono badania psychologiczne ludności, które mają na celu sprawdzenie stanu naszego społeczeństwa. Dodatkowo powszechne stały się statystyczne testy istotności, dzięki którym łatwiejsze staje się wysuwanie ocen i wniosków. Do częstych badań należą także wywiady, które przeprowadzane są zbiorowo lub indywidualnie.

KRRiT

KRRiT to skrót, który oznacza Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ma ona bardzo duże znaczenie w społeczeństwie, które przesycone jest działalnością środków masowego przekazu. Przede wszystkim Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma obowiązek stania na straży ochrony wolności słowa i prawa do informacji. Dodatkowo jednym z jej zadań jest także regulowanie wszystkich najważniejszych spraw związanych z przydziałem zezwoleń na prowadzenie stacji telewizyjnych, radiowych a także ich pełnej i stałej kontroli. Te zadania sprawiają, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma szansę kontrolować wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie opinii ludzkiej. Członków KRRiT wybiera w wyborach sejm z udziałem senatu a także prezydent, który ma głos decydujący. Najważniejszymi zadaniami rady są między innymi: dbanie o to, aby media obiektywnie przedstawiały życie polityczne kraju, a także wydanie rozporządzenia do ustawy o radiofonii i telewizji. W skład rozporządzeń wchodzi także to, które dotyczy emisji reklam na antenie radia i telewizji.

Wpływ mediów

Istotny wpływ mają obecnie media na całe życie społeczne, jakie rozgrywa się na terenie wielu krajów. Przede wszystkim środki masowego przekazu mają bardzo duży wpływ na opinie i system wartości swoich odbiorców. Niekiedy wywierają one wpływ pozytywny, ale często zdarza się także, że ów wpływ ma negatywne zabarwienie. Bardzo często opinie przekazywane przez media są przyczyna agresywnych zachowań, co odzwierciadla się głównie u dzieci i młodzieży. Istotnym środkiem przekazu jest obecnie telewizja, radio i Internet, które są powszechnie dostępne. Najczęściej niebezpieczne staja się programy, czy też artykuły, które cechują się elementami przemocy i agresji, są pełne okrucieństwa oraz odnoszą się z pogardą dla ludzkiej godności. Nie tylko telewizja i Internet ma wpływ na poglądy społeczne, ale wpływa na nie także radio, w którym prezentowane są audycje o często negatywnym odczuciu i charakterze. Znacznie wpływ mają przede wszystkim tematy, które wywołują konflikty społeczne i narodowe, a także gospodarcze.

Prawa i obowiązki dziennikarza

Media stanowią niezwykle ważną funkcję w państwie, dlatego też ich działanie musi opierać się na prawdzie i obowiązkowości. Z tego względu każdy dziennikarz podczas swojej zobowiązany jest do przekazywania tylko tych informacji, które są sprawdzone i pochodzą z przynajmniej dwóch sprawdzonych i pewnych źródeł. Żaden dziennikarz nie może także zatajać żadnych informacji, zaś w przypadku, gdy opublikuje wiadomości fałszywe jego obowiązkiem jest ich sprostowanie. Obowiązkiem każdego dziennikarza jest także uczciwe gromadzenie materiałów do danego reportażu. Żaden dziennikarz nie może sobie natomiast pozwolić na plagiat, czy też złośliwe zniekształcanie faktów oraz przyjmowanie łapówki pod jakakolwiek postacią, gdyż jest to bardzo surowo karane. Dziennikarz ma prawo jednak do swobodnego zbierania informacji, wykonywania swego zawodu, oraz znajdowania się w miejscach, gdzie mają miejsce bardzo ważne zdarzenia. Dodatkowo może mieć własne poglądy na każda sprawę i oceniać je z własnego punktu widzenia.

Czwarta władza

Obecnie w życiu każdego społeczeństwa media pełnią bardzo ważną rolę, a niekiedy nazywane są nawet czwartą władzą. Najważniejszym zadaniem środków masowego przekazu jest przekazywanie informacji ludziom w kraju i za granicą. Dodatkowo główną rolą mediów jest także fakt, iż muszą one analizowanie wydarzenia, wyjaśnianie przyczyn ich powstania a także przewidywanie skutków. Z tego też względu media nie mogą poprzestać tylko na poinformowaniu o danym wydarzeniu, ale musza także spróbować zinterpretować zjawisko. Rola mediów jest ogromna, zaś zasadniczą funkcją jest też kontrola. W tym względzie dziennikarze śledzą życie polityczne, życie gospodarcze, a dzięki temu mają możliwość szybko reagować i wykrywać nieprawidłowości, jakie mają miejsce w kraju i na świecie. Dodatkowo media niezwykle często negują i krytykują nieprawidłowe działanie instytucji publicznych, zaś krytyka ta w wielu przypadkach może doprowadzić nawet do zmiany polityki rządu, do zmiany lub wycofania pomysłu, lub też zajęcia się danym problemem.